Kapcsolatfelvételi űrlap Világszerte elérhető helyszínek

Adatvédelmi tájékoztató - 2022. június

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A SEW-EURODRIVE Kft. (a továbbiakban: „SEW-EURODRIVE Kft.”) a beszerzései, szolgáltatásai, marketing tevékenysége, illetve nyitott pozíciói betöltése során kapcsolatba kerül személyes adatokkal. A SEW-EURODRIVE Kft. a természetes személyek személyes adatainak kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (angol rövidítése: „GDPR”) és a vonatkozó egyéb hazai jogszabályok szerint jár el.

A SEW-EURODRIVE Kft. rendszeresen ellenőrzi, hogy az adatvédelemre vonatkozó gyakorlata megfelel-e az alkalmazandó jognak és felelősségteljesen reagál e kötelezettségek teljesítésére, különös tekintettel az egyének magánéletének megőrzésére és az adatok védelmére. A szükséges védelmet azoknál a harmadik személyeknél is biztosítja, akik a SEW-EURODRIVE Kft.-vel együttműködnek.

A jelen tájékoztató a SEW-EURODRIVE Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó információkat tartalmazza.

 • I. A SZEMÉlYES ADATOK KEZELŐI, ILLETVE KÉPVISELŐINEK KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

  SEW-EURODRIVE Kft.
  székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
  cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-680704
  adószáma: 11871956-2-41.
  képviseli: Vincze Vilmos ügyvezető
  telefon: +36-1-437-0658
  e-mail: office@sew-eurodrive.hu
  weboldal: www.sew-eurodrive.hu

 • II. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI, HA VAN ILYEN

  A SEW-EURODRIVE Kft. megvizsgálta adatvédelmi tisztségviselő kijelölésének szükségességét és megállapította, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. Ettől függetlenül, amennyiben adatainak kezelésével kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal hozzánk a fenti elérhetőségeinken, munkatársaink készséggel nyújtanak tájékoztatást, illetve segítséget Önöknek.

  Ha a SEW-EURODRIVE Kft. a későbbiekben adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről döntene, arról időben tájékoztatást fog adni.

 • III. AZ AJÁNLATOK MEGSZÖVEGEZÉSÉVEL, A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL, ADÓZÁSI– ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL, HÍRLEVELEK, RENDEZVÉNYMEGHÍVÓK KÜLDÉSÉVEL, A HONLAPON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  • 1. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a szerződéskötéssel és -teljesítéssel összefüggésben

   A szerződés megkötését megelőzően a kapcsolatfelvételre sor kerülhet telefonon, fax útján, e-mailen vagy a SEW-EURODRIVE Kft. weboldalán. A szerződés megkötését megelőző adatkezelés célja a szerződés megkötését megelőzően a partner, beszállító kérésére történő lépések megtétele (ideértve az ajánlatadást) a GDPR 6. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján.

   A szerződés megkötését követően a szerződéshez kapcsolódó adatkezelés célja a szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, jogalapja szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján.

   Az SEW-EURODRIVE a megbízás során megadott adatokat a szerződés teljesítése céljából kezeli és adott esetben e célból erre szakosodott és felügyelt szolgáltatókat bíz meg. A szerződés teljesítése során történő adatkezelés magában foglalja az adatok felhasználását a szerződés szerinti szolgáltatások elvégzésére, beleértve a szervizszolgáltatások szerviz-szerződések keretében történő elvégzését vagy az esetleges szavatossági igények feldolgozását. Emellett a finanszírozási megkeresések keretében SEW-EURODRIVE felhasználhatja az ajánlat elkészítéséhez szükséges adatokat és amennyiben szükséges, továbbíthatja azokat a szerződéses partnerek részére. A célokkal kapcsolatos további részleteket az adott szerződéses irat tartalmazza. Ezek az adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának b pontja alapján történnek.

   A szerződéshez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a szerződést a jogi személy mint partner képviseletében aláíró és a teljesítésben részt vevő képviselő és kapcsolattartó vonatkozásában a SEW-EURODRIVE Kft., illetve a jogi személy mint partner jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

   A SEW-EURODRIVE Kft. jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) jogcímén kezeli a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik személyek adatait.

   A SEW-EURODRIVE Kft. és a jogi személy mint partner jogos érdeke, hogy a szerződés zökkenőmentesen teljesítésre kerüljön, ehhez szükséges, hogy a rendszeres kapcsolattartás, kérdezés lehetősége biztosított legyen, mind a jogi személy mint partner képviselője, kapcsolattartója, mind a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik személyek vonatkozásában. A SEW-EURODRIVE Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés tekintetében az ún. érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

   A SEW-EURODRIVE Kft. a szerződés tárgyát képező termékkel kapcsolatos adatokat, illetve azokat az adatokat, amelyek a szerződés esetleges nemteljesítése esetén az igényérvényesítéshez szükséges további lépések megtételéhez (végrehajtás megindításához) szükségesek azon a jogcímen kezeli, hogy azok az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek. A SEW-EURODRIVE Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés tekintetében az ún. érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

   Az SEW-EURODRIVE a szerződés teljesítése céljából begyűjtött adatokat addig tárolja az operációs rendszerében, ameddig a szavatossági igények vagy más ezen nyilatkozatban feltüntetett felhasználási célok fennállnak. Minden adat közvetlenül törlésre kerül, kivéve, ha a jelen nyilatkozatban az adatok felhasználása tekintetében további célok nem kerültek rögzítésre. Az adatkezelés a szavatossági igények tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat b) pontja, valamint a jogi kötelezettségek tekintetében a GDPR 6. cikk. (1) bek. 1. mondat c) pontja alapján történik.
  • 2. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a hírlevelekkel összefüggésben

   A szerződéshez kapcsolódhat hírlevél, illetve rendezvénymeghívók küldése a partner, a jogi személy partner képviselője és kapcsolattartója részére. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az érintett előzetes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
  • 3. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja az adózási- és számviteli kötelezettségek teljesítésével (könyvelés, adózás) összefüggésben

   A SEW-EURODRIVE Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adózási- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a szerződéshez kapcsolódó adózási- és számviteli dokumentumokban foglalt személyes adatokat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).
  • 4. Érintettek köre

   A SEW-EURODRIVE Kft. szolgáltatásai iránt érdeklődő, illetve szerződés kötő természetes személyek, jogi személyek képviselői, kapcsolattartói, a szerződés teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek is.
  • 5. Kezelt adatok köre

   Az Érintettek neve, lakcíme vagy kapcsolattartási címe (ideértve a képviselőt, kapcsolattartót foglalkoztató jogi személy székhelyét, telephelyét), telefonszáma, e-mail címe, faxszáma, illetve az ajánlatadáshoz, a Megbízási Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges egyéb az Érintett által közölt személyes adatok, az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges dokumentumokban foglalt egyéb személyes adatok (pl.: adószám).

   Az SEW-EURODRIVE a megkeresései vagy a velünk fennálló szerződéses viszonya keretében kapott adatokat kezeli. Ez a kapcsolattartási adatai mellett különösképp magában foglal minden kicserélt információt, például e-mailt, megrendeléseket, a termékeinkhez kapcsolódó kéréseket, fizetési dátumokat.
  • 6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

   A SEW-EURODRIVE Kft. képviselői, a partnerek, beszállítók kiszolgálásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

   A személyes adatok átadhatók a szerződés teljesítésében közreműködő személyek, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét a partner jóváhagyta.

   Az adózási- és számviteli kötelezettségek teljesítését szolgáló dokumentumokban foglalt személyes adatok címzettjei a SEW-EURODRIVE Kft. adózási, könyvviteli feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

   A termékeink megvásárlásáról vagy a szolgáltatások igénybevételéről az SEW-EURODRIVE-nál összegyűjtött adatok az SEW-EURODRIVE külső könyvvizsgálói és/vagy adótanácsadói részére tanácsadási és vizsgálati célokból továbbításra kerülhetnek.

   Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek a SEW-EURODRIVE Kft. részére archiválási, továbbá számviteli és - elektronikus kapcsolattartás esetén - IT szolgáltatásokat nyújtó személy részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére.

   Az SEW-EURODRIVE Kft. részére jelenleg adatfeldolgozást végző külső szolgáltató társaságok az alábbiak:
  • Archiválási & IT szolgáltatás:
   • SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
    Adsz.: DE143080517
  • Futár, postaszolgálat:
   • Hajtás Pajtás Kft.
    Cgj.: 01-09-278553
   • Magyar Posta Zrt.
    Cgj.: 01-10-042463
  • Könyvvizsgáló, adótanácsadó:
   • Ernst & Young Kft.
    Cgj.: 01-09-267553
  • Bérszámfejtő:
   • Leitner-Leitner Kft.
    Cgj.: 01-09-367040
  • 7. A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

   A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés létre nem jötte esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év, a szerződés létrejötte esetén a szerződés megszűnését követő 5 év, a hírlevelek és a rendezvénymeghívók tekintetében a szerződés megszűnését követő 1 év, kivéve, ha a partner hozzájárulását adja a további adatkezeléshez.

   Az adózási- és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 8 év.

   Amennyiben az adatok tárolására több időtartam is vonatkozik, akkor a hosszabb időtartam az irányadó.

  • 8. Információk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, milyen lehetséges jogkövetkezményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása

   Az adatszolgáltatás a SEW-EURODRIVE Kft. részére nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, a szerződés megkötésével kapcsolatos adatok megadása azonban előfeltétele a szerződés megkötésének. Az Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása viszont a SEW-EURODRIVE Kft.-vel való sikeres kapcsolatfelvétel elmaradásához, az ajánlat adásának, a szerződés megkötésének, hírlevelek, illetve rendezvénymeghívók küldésének meghiúsulásához vezethet.
  • 9. Automatikusan gyűjtött adatok fajtái

   Honlapunkra történő belépés során általános információk kerülnek automatikusan rögzítésre. Ezek az információk (szerver naplófájlok) a böngésző fajtáját, a használt operációs rendszert, az internetszolgáltatójának domain nevét és hasonlókat tartalmaznak. Emellett az IP-cím is továbbításra és felhasználásra kerül az Ön által kívánt szolgáltatás használatához. Ezek az információk technikailag szükségesek az Ön által honlap-tartalmak megfelelő megjelenítéséhez és kötelezőek az internet használata során. Ezeket a naplófájl-adatokat megfelelően anonimizáljuk illetve töröljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. 1. mondatának pontja.

   Amennyiben a honlapunkon felkínált szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy további személyes adatokat is gyűjthetünk Önről. Ezeket az Ön által kívánt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges mértékben kezeljük. Emellett Ön önkéntes alapon további személyes adatokat is megadhat. A jogalapokat a lent egyesével bemutatott funkcióknál és ajánlatoknál írjuk le. Adatait bizalmasan kezeljük és a törvényi előírások keretén belül töröljük illetve zároljuk azokat.

   Amennyiben e-mail-en keresztük küld nekünk megkeresést, úgy a továbbított adatait a kérelmének feldolgozása céljából gyűjtjük be és adott esetben eleget teszünk az Ön kérésének. A jogalap mindkét esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondatának f pontja.

   Adatait más egyéb társaságok vagy mi a jelen céltól eltérő célból nem kezeljük, kivéve az alábbiakban rögzített felhasználást, amennyiben nem áll rendelkezésre törvényi engedély vagy amennyiben Ön hozzájárulását adta.
  • 10. Biztonsági utasítások

   Honlapjainkon technikai és üzemeltetési biztonsági óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a nálunk tárolt személyes adatokat megvédhessük a harmadik felek általi hozzáféréstől, elvesztéstől vagy visszaéléstől, és hogy lehetővé tegyük a biztonságos adatátvitelt.

   Fel kell hívnunk a figyelmét, hogy az internet felépítése miatt harmadik felek akaratlanul is hozzáférhetnek az adatokhoz. Ezért tehát az Ön felelőssége is, hogy adatait titkosítással vagy más egyéb módon megvédje a visszaélésektől. Megfelelő védelmi intézkedések nélkül a különösképp a titkosítatlan formában, akár e-mail-en keresztül továbbított adatokat harmadik felek is olvashatják.
  • 11. Ügyfél- és online támogatás

   Online támogatási fiókunkban a https://www.sew-eurodrive.hu/hu_hu/online_support/ alatt általánosan lehetővé tesszük, hogy bármely üggyel kapcsolatban kapcsolatba léphessen velünk. A regisztráció által az SEW-EURODRIVE számos funkciójához és szolgáltatásához férhet hozzá. A feldolgozási célok és a feldolgozott adatok az egyes funkciókból adódnak, pl. adásvételi szerződések előkészítése, a szállítási állapot lekérése vagy hibakezelés végrehajtása során.

   Az online támogatásra történő regisztráció jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pont. A konkrét szolgáltatások kijelölése és az Ön adatainak további feldolgozása, pl. az Online támogatási platform optimalizálása és az ügyfélélmény javítása vonatkozásában kérjük vegye figyelembe a „Felhasználási statisztikák készítése az SEW-EURODRIVE által” (14. (1) b) pont) és a III pontokat.
  • 12. Reklám e-mail

   E-mailben küldhetünk Önnek információkat a termékekről és szolgáltatásokról, ha megadta nekünk hozzájáruló nyilatkozatát (pl. a következő link alatt). Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés leírását fentebb találja. Természetesen bármikor visszavonhatja a reklám e-mailek fogadására vonatkozó beleegyezését, vagy kifogást emelhet adatai reklámcélokra történő felhasználása ellen. A visszavonás legegyszerűbb módja, ha meglátogatja a www.sew-eurodrive.de/einwilligung weboldalunkat, vagy küld nekünk egy emailt az abbestellen@sew-eurodrive.de e-mail címre.
  • 13. Külső linkek használata

   Weboldalaink linkeket tartalmaznak más szolgáltatók weboldalaira. Az SEW-EURODRIVE nem felel ezen más weboldalak adatvédelmi irányelveiért vagy tartalmáért.
  • 14. AZ SEW-EURODRIVE sütikre (cookies) vonatkozó irányelve

   • a) Általános információk a sütik használatáról

    Weboldalunk úgynevezett sütiket használ. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön végfelhasználói berendezésén kerülnek elhelyezésre, és amelyeket a böngészője elment. Ezek arra szolgálnak, hogy ajánlataink felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá váljanak.

    Mind az úgynevezett ideiglenes sütiket, amelyek automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor ("Session Cookies"), mind tartós (állandó) sütiket is használunk.

    Ön választhatja ki, hogy engedélyezi-e a sütik elhelyezését. A böngésző beállításainál tudja ezt módosítani. Alapvetően Önnek joga van úgy dönteni, hogy elfogadja az összes sütit, tájékoztatást kapni a sütik elhelyezése előtt, vagy akár úgy is dönteni, hogy elutasítja az összes sütit. Amennyiben az utolsó lehetőséget választja, akkor lehetséges, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni ajánlatunkat.

    A sütik használata során meg kell különböztetni a feltétlenül szükséges sütiket és a további célokra (hozzáférési számok mérésére, reklámcélokra) szolgáló sütiket.
   • b) A weboldal használata során feltétlenül szükséges sütik

    Weboldalunkon ideiglenes sütiket használunk, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a weboldalaink használatához. Ide tartoznak a sütik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ismételten felismerjük Önt, miközben Ön egyetlen munkamenet keretén belül látogatja az oldalt. Ezek az ideiglenes sütik hozzájárulnak ajánlatunk biztonságos használatához azáltal, hogy pl. lehetővé teszik az online támogatási funkciók használatát.
   • c) Sütik használata az Ön beleegyezésével

    Az alábbiakban egy áttekintést talál azokról a sütikről, amelyeket az Ön beleegyezésével használunk a weboldal használatának kezdetekor. A használat során minden egyes ismertetőnél talál egy lehetőséget a beleegyezés visszavonására is. Ezek a sütik a weboldalunk használati viselkedésének rögzítésére, valamint a hirdetési célokra használt sütik.
    • (1) A használati viselkedés nyomon követéséhez használat sütik (Tracking):

     A nyomkövetési sütik használata lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük és ezáltal javítsuk weboldalunk használatát. Ehhez vagy anonim használati statisztikákat gyűjthetünk, vagy olyan funkciókat használhatunk, amelyekkel felismerjük a felhasználókat, amikor ismét belépnek a weboldalunkra, és ezáltal a használati folyamatokhoz hozzárendelhetünk egy belsőleg kiosztott azonosítószámot (álnevet). Ily módon rögzíthetjük a weboldalunkhoz való hozzáférést és összefüggően elemezhetjük azokat.

     Pontosabban a következő nyomkövetési sütiket használjuk:
     • (a) Felhasználási statisztikák készítése az etrackeren keresztül

      Ez a weboldal az etracker GmbH (Hamburg, Németország) ( www.etracker.com) szolgáltatásait használja a használati adatok elemzéséhez. Ennek során olyan sütik kerülnek alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik ennek a weboldalnak a látogatói által történő használatának statisztikai elemzését, valamint a használathoz kapcsolódó tartalom vagy reklám megjelenítését. Az etracker-sütik nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók azonosítását.

      Az így keletkezett adatokat az etracker a megbízásunk alapján kizárólag Németországban dolgozza fel és tárolja, ezáltal a szigorú német és európai adatvédelmi törvények és szabványok hatálya alá tartoznak. E tekintetben az etracker-t függetlenül ellenőrizték, hitelesítették és kitüntették az ePrivacyseal adatvédelmi tanúsító védjeggyel.

      Az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának (jogosult hozzájárulása) jogi rendelkezései alapján történik. A felhasználó a hozzájárulást az oldalra lépéskor felugró ablakra való kattintással adhatja meg. A weboldalunk használatának elemzésére, valamint az online ajánlatunk és a weboldalunk rendszeres optimalizálására törekszünk annak érdekében, hogy a megszerzett statisztikák által érdekesebbé tegyük azokat Ön, mint felhasználó számára, amely vonatkozásában jogos érdekünk is fennáll.

      Mivel látogatóink magánszférája fontos számunkra, az adatok, amelyek lehetővé tehetik az egyes személyekre való hivatkozást, például az IP-cím, a bejelentkezési adat vagy az eszközazonosító, a lehető leghamarabb anonimizálásra vagy álnevesítésre kerülnek. Más célra nem használják fel, az etracker egyéb adataival nem vonják össsze, és nem továbbítják harmadik felek részére.

      Bármikor kifogást emelhet a fent leírt adatkezelés ellen, feltéve, ha az személyre vonatkozású:

      Kifogásolom az etracker általi adatkezelést ezen a weboldalon.

      További információk az etracker adatvédelméről itt talál.
     • (b) Felhasználási statisztikák készítése az SEW-EURODRIVE által

      Emellett egy saját, belső készítésű eszközt is használunk a weboldalunk és az Online Támogatási Portálunk használatának elemzésére és rendszeres fejlesztésére. A kapott statisztikákon keresztül fejleszteni és érdekesebbé tudjuk tenni az ajánlatunkat az Ön, mint felhasználó számára. Nem kezeljük a nevét és IP címét ezekhez az elemzésekhez.

      Ha Ön nincs ügyfélként bejelentkezve, az alábbiakban felsorolt adatok és információk alapján nem tudjuk Önt beazonosítani. Egy cookie-t helyezünk el a számítógépén (böngészőjében), és véletlenszerű munkamenet-azonosítót rendelünk hozzá. A következőket kezeljük ebben a cookie-ban:
      • Képernyőméret
      • Képernyő felbontása
      • Eszköz típusa
      • Operációs rendszer és verzió
      • Böngésző
      • Információ arról, hogy a böngészőben aktiválva vannak-e a cookie-k
      • Földrajzi adatok (kontinens, ország, régió, város)
      • Időbélyeg (dátum, bejelentkezés időpontja)
      • “Kattintási adatok” (egyes alkalmazások, amelyekhez hozzáférnek)
      • Keresési lekérdezések
      • “Elhagyott bevásárlókosarak” (bevásárlókosárba helyezett, de meg nem rendelt termék)
      • Sávszélesség és internetszolgáltató

      Ezt azért tesszük, hogy elemezni tudjuk, hogy a nem ügyfélként bejelentkezett felhasználók használják-e és ha igen hogyan az online támogatási ajánlatunkat.

      Ha Ön ügyfélként bejelentkezett az Önline Támogatási felületünkre, az online támogatási platform optimalizálása és a platformunk használata során nyújtott ügyfélélmény javítása érdekében a fent említett adatokon kívül a következő adatokat elemezzük – kizárólag az SEW-EURODRIVE Kft.-n belül és az Ön nevének vagy IP címének kezelése nélkül:
      • az Ön szerepe a társaságnál
      • regisztráció dátuma
      • cégnév, jogalany, számlaszám
      • társaság típusa
      • megrendelés megnevezése
      • nettó árra való jogosultság
      • értékesítési szervezet

      A rögzített és elemzett információt kizárólag németországi szervereinken tároljuk, feltéve, ha az szükséges az Online Támogatás elemzéséhez és optimalizálásához, és csak is addig, amíg ez ebből a célból szükséges. Az adatokat azonban legfeljebb 5 évig tároljuk és kezeljük.

      Az elemzések rögzítésének és létrehozásának jogalapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. 1 pont f) alpontja. Ha nem szeretné, hogy az Online Támogatás az Ön végső berendezésén keresztül történő használata során elemzéseket végezzünk, tiltakozzon az SEW-EURODRIVE eszközzel történő nyomonkövetése ellen itt.

      Amennyiben nem szeretne semmiféle elemzést a végfelhasználói berendezésének használata során, akkor itt emelhet kifogást az SEW-EURODRIVE eszközével történő nyomon követés ellen.
    • (2) Reklámcélú sütik használata

     Marketing célokra sütiket arra használunk, hogy a reklámot a weboldal látogató érdeklődéséhez igazítsuk. Ezen kívül arra is használjuk őket, hogy korlátozzák a hirdetések gyakoriságát, és mérjék a hirdetés hatékonyságát. Ezáltal kerül összegyűjtésre, hogy mely weboldalakra és mely cikkekre kattintottak. Ily módon információkat gyűjthetünk a használati szokásokról annak érdekében, hogy egyensúlyba hozzuk az érdeklődésen alapuló reklámot. Ezeket az információkat meg lehet osztani harmadik felekkel az alkalmazott hirdetési hálózatokon keresztül. Ezekben az esetekben a sütiket rendszeresen közvetlenül a reklámpartner állítja be.
     Konkrétan a következő sütik kerülnek reklámcélokra beállításra:
     • (a) A Google Remarketing használata

      A Google Adwords ajánlatát arra használjuk, hogy külső weboldalakon található hirdetési anyagok (úgynevezett Google hirdetések) segítségével felhívjuk a figyelmet vonzó ajánlatainkra. Ezeket a hirdetési anyagokat a Google úgynevezett "hirdetésszervereken" keresztül juttatja el. Ennek során hirdetésszerver sütiket használnak, amelyek lehetővé teszik a teljesítményparaméterek értékelését, mint pl. a hirdetésmegjelenítéseket, a kattintásokat és a konverziókat. Ily módon meghatározhatjuk, hogy az egyes hirdetési intézkedések mennyire sikeresek a reklámkampányok adataihoz képest. Ha webhelyünket egy Google-hirdetésen keresztül éri el, a Google Adwords egy sütit tárol a végberendezésén. Ezek a sütik általában 30 nap elteltével érvényüket vesztik, és nem arra szolgálnak, hogy személyesen azonosítsák Önt. Ehhez a sütihez általában a következő elemzési értékek kerülnek elmentésre:
      • Egyedi süti azonosító
      • Hirdetésmegjelenítések száma elhelyezésenként (gyakoriság)
      • Utolsó megjelenítés (releváns a megtekintés utáni konverzióknál)
      • Leiratkozási információk (jelezve, hogy a felhasználó már nem szeretne megszólítva lenni)

      Ezek a sütik lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az internet böngészőjét. Amennyiben egy felhasználó egy Adwords-ügyfél weboldalán meglátogat bizonyos oldalakat és a végfelhasználói berendezésén tárolt süti még nem járt le, a Google és az ügyfél láthatja, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre és átirányították arra az oldalra. Minden egyes Adwords-ügyfélhez külön sütit rendelnek. A sütik ezáltal nem követhetők az Adwords ügyfeleinek webhelyein keresztül. Mi magunk nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel személyes adatokat a fent említett hirdetési intézkedések során. A Google csak statisztikai elemzéseket bocsát a rendelkezésünkre. Ezen elemzések alapján láthatjuk, hogy az alkalmazott hirdetési intézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk további adatokat a reklámanyagok felhasználásával kapcsolatban, különösen nem tudjuk azonosítani a felhasználókat ezen információk alapján. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja jogosult hozzájárulása). A felhasználó a hozzájárulást az oldalra lépéskor felugró ablakra való kattintással teheti meg.

      Az alkalmazott marketingeszközök alapján a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. Felhívjuk figyelmét, hogy a Google által végzett adatfeldolgozás az Európai Unión kívül is történhet. Ezen felül nincs befolyásunk a Google által ezen eszköz használatával összegyűjtött adatok körére és további felhasználására sem, ezért jelenlegi tudásunk szerint tájékoztatjuk Önt:

      A „nyomkövető eszközök” bevonásával a Google megkapja azt az információt, hogy Ön belépett az internetes megjelenésünk megfelelő weboldalára, vagy rákattintott egy hirdetésünkre. Ha Ön regisztrálva van egy Google-szolgáltatáshoz, a Google a látogatást az Ön fiókjához rendelheti. Még akkor is, ha nincs regisztrálva a Google-nál, illetve nem jelentkezett be, fennáll annak a lehetősége, hogy a szolgáltató megtudja és elmenti az Ön IP-címét. A cég remarketing technológiájának köszönhetően azokat a felhasználókat, akik már meglátogatták weboldalunkat és online szolgáltatásainkat, és érdeklődnek kínálatunk iránt, célzott reklámmal szólítják meg ismét a Google partnerhálózat oldalain. További információ a Google adatvédelméről itt található:

      http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
      és
      https://services.google.com/sitestats/de.html

      Ezen felül a Google Remarketing alkalmazást is használjuk. Ez a célcsoport-meghatározásról szól az érdeklődésen alapuló reklám szolgáltatásának érdekében. Ezzel az alkalmazással hirdetéseink megjeleníthetők Önnek, amikor más webhelyeket látogat meg, miután meglátogatta weboldalunkat. Ez a böngészőjében tárolt sütik segítségével történik, amelyeket a Google arra használ, hogy rögzítse és értékelje az Ön használati viselkedését különböző webhelyek látogatása során. Ily módon a Google megállapíthatja a weboldalunkon tett korábbi látogatását. A célcsoport-meghatározás során összegyűjtött adatok a Google saját nyilatkozatai szerint nem kerülnek összevonásra az Ön személyes adataival, amelyeket a Google esetlegesen tárol. A Google szerint a célcsoport-meghatározásnál különösen az álnevesítést alkalmazzák.

      Ha nem szeretné, hogy az Ön érdeklődésére szabott hirdetések jelenjenek meg, deaktiválhatja a sütiket a böngészőjében, vagy erről tájékoztathatja a jövőre vonatkozóan a Google-t a következő linken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Alternatív megoldásként kifogást emelhet a Google célcsoport-meghatározása ellen a Network Advertising Initiative (NAI) weboldalán keresztül: http://optout.networkadvertising.org.


     • (b) A Marketo használata

      Ezen a weboldalon a Marketo Inc. („Marketo”) szolgáltatását használjuk. Ennek során olyan sütiket használnak, amelyeket az Ön végberendezésén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön által történő használatának elemzését.

      Erre a célra álnéven egy profil jön létre, mely során az IP-címe azonnal anonimizállásra kerül. A weboldal használatának elemzését felhasználással kapcsolatos tartalmak és érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítésére használják.

      A sütik által generált információk a jelen weboldal használatáról a megbízásunk alapján továbbításra kerülnek egy az EU-n belül lévő Marketo szerverre és ott kerülnek tárolásra. Egyes esetekben az adatok az USA-ban lévő szerverekre is továbbíthatók és tárolhatók hirdetési célokra. Az adatvédelmi szint megfelelőségének biztosítása érdekében Marketo alávetette magát aszemélyes adatok unión kívüli országokban működő vállalatoknak való továbbítására vonatkozó, az általános szerződési feltételekről szóló európai bizottsági határozatnak.

      Az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja (jogosult hozzájárulása) alapján történik. A felhasználó a hozzájárulást az oldalra lépéskor felugró ablakra való kattintással teheti meg.

      A weboldalunk használatának elemzésére, valamint az online ajánlatunk és a weboldalunk rendszeres optimalizálására törekszünk annak érdekében, hogy a megszerzett elemzések által érdekesebbé tegyük azokat az Ön, mint felhasználó számára, amely a GDPR szerinti jogos érdekünk is.

      Ide kattintva bármikor kifogást emelhet az adatkezelés ellen.
  • 15. Idegen szolgáltatók bevonása
   • a) YouTube-videók integrálása weboldalunkra

    Az egyes weboldalakon YouTube-videókat integráltunk, amelyeket a http://www.youtube.com webhelyen kerülnek tárolásra és közvetlenül a weboldalunkról játszhatóak le. Ezek integrálva vannak a "kiterjesztett adatvédelmi módba", azaz Önről, mint felhasználóról nem továbbítanak adatokat a YouTube-ra, ha nem játssza le a videókat. Csak a videók lejátszásakor kerülnek továbbításra a következő adatok. Az adatátvitelre nincs befolyásunk.

    Az integrált videók lejátszásával a YouTube azt az információt kapja, hogy Ön belépett a weboldalunk megfelelő oldalára, valamint további adatok is továbbításra kerülhetnek a YouTube részére, amelyekről nincs tudomásunk. Ez attól függetlenül történik, hogy a YouTube olyan felhasználói fiókot biztosít-e, amelybe be van jelentkezve, vagy nincs felhasználói fiókja. Ha be van jelentkezve a YouTube-ra, adatait közvetlenül a fiókjához rendelik. Ha nem szeretné a hozzárendelést a YouTube-profiljához, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilként tárolja az adataidat, és felhasználja őket reklámhoz, piackutatáshoz és / vagy a weboldalának igényalapú kialakításához. Ilyen kiértékelésre különösen az igényalapú reklám szolgáltatása céjából kerülhet sor (még a nem bejelentkezett felhasználók számára is), valamint hogy tájékoztassa a többi YouTube-felhasználót a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Önnek jogában áll kifogást emelni a felhasználói profilok létrehozása ellen, bár ennek a jognak a gyakorlásához a YouTube-hoz kell fordulnia.

    Az adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és terjedelméről további információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók. Ott további információkat talál a jogairól és a magánélet védelme érdekében beállítható lehetőségekről: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
   • b) Google Maps

    Ez az oldal API-n keresztül használja a Google Maps térképszolgáltatást. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Google Maps funkcióinak használatához szükséges elmenteni az IP-címét. Ezeket az információkat általában egy az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Erre az adatátvitelre a jelen oldal szolgáltatójának nincs befolyása. Ha be van jelentkezve Google-fiókjába, a Google összekapcsolhatja a használati adatokat más adatokkal, és hozzárendelheti az Ön fiókjához.

    A Google Maps használatára az online ajánlataink tetszetős bemutatása, és a weboldalon feltüntetett helyek megkeresésének megkönnyítése érdekében kerül sor. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának értelmében jogos érdeknek minősül.

    A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
  • 16. Az SEW-EURODRIVE megjelenése a közösségi hálózatokon

   Megjelenések a közösségi média platformjain

   Megjelenünkaz úgynevezett közösségi média platformokon is, jelenleg a következő szolgáltató(k)nál működtetjük megjelenésünket:

   Média-plattformok

   • LinkedIn

    https://hu.linkedin.com/company/sew-eurodrive-kft

    Ezen információs szolgáltatásokhoz a szolgáltatók technikai platformját és szolgáltatásait használjuk. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy közösségi média platformokra való belépéskor a saját felelősségére használja a közösségi média platformokon való megjelenéseinket és azok funkcióit. Ez különösen az interaktív funkciók használatára érvényes (pl. kommentek, megosztás, értékelés). Amikor meglátogatja megjelenéseinket, a közösségi média platformok szolgáltatói rögzítik többek között az Ön IP-címét és egyéb információkat, amelyek sütik formájában érhetők el a végberendezésén. Ezeket az információkat arra használják fel, hogy statisztikai információkat állítsanak, mint a fiók üzemetetőinek a velünk való interakcióról a rendelkezésünkre.

    Az Ön adatai különösen az Egyesült Államokba továbbíthatók. Számunkra nem ismert, hogy a közösségi média platformok miként használják fel a fiókunk látogatásaiból származó adatait és a bejegyzéseinkkel való interakcióit saját célra, mennyi ideig tárolják ezeket az adatokat, és hogy továbbítják-e azokat harmadik felek részére. Az adatkezelés attól függően változhat, hogy regisztrált és bejelentkezett a közösségi hálózaton, vagy nem regisztrált és / vagy be nem jelentkezett felhasználóként látogatja az oldalt

    Bejegyzéshez vagy fiókhoz való hozzáféréskor a végberendezéséhez rendelt IP-cím továbbításra kerül a közösségi média platform szolgáltatójának. Ha jelenleg felhasználóként van bejelentkezve, akkor a végberendezésén található süti segítségével nyomon követhető, hogyan mozgott a hálózaton. Amennyiben ezt el szeretné kerülni, akkor jelentkezzen ki, törölje a készülékén lévő sütiket és indítsa újra a böngészőjét.

    Az információs szolgáltatás szolgáltatójaként ezen felül csak azokat a szolgáltatásunk használatából származó adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsájt, és amelyek egy interakció miatt szükségesek. Például, ha olyan kérdést tesz fel, amelyre csak e-mailben tudunk válaszolni, akkor az adatait az általános adatkezelési elveinknek megfelelően tároljuk, amelyeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetünk. A közösségi média platformon végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja.

    Az Ön mint érintett jogainak gyakorlásához akár hozzánk akár a közösségi média platform szolgáltatójához is fordulhat. Amennyiben az egyik fél nem illetékes a kérdés megválaszolása tekintetében vagy információkat kell kapnia a másik féltől, úgy mi vagy a szolgáltató továbbítjuk kérését az illetékes partnernek. Ha bármilyen kérdése lenne a profilalkotással, adatainak a honlap használata során történő kezelésével kapcsolatban, úgy kérjük forduljon közvetlenül a közösségi média platform szolgáltatójához. Ha bármilyen kérdése van a honlapunkon velünk folytatott interakciójának kezelésével kapcsolatban, úgy kérjük írjon a Compliance@sew-eurodrive.hu e-mail címre.

    A szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatainkban (A Linkedin adatvédelmi nyilatkozatának elérése: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) leírják, milyen információkat kap a közösségi média felület és hogyan kerülnek ezek felhasználásra. Itt talál információkat a kapcsolattartási lehetőségekről, valamint a reklámhirdetés-beállítási lehetőségekről is. További információ a közösségi hálózatokról valamint arról, hogyan védheti meg adatait a www.youngdata.de oldalon található.
 • IV. A SEW-EURODRIVE KFT. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE AZ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

  .
  • 1. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
   A SEW-EURODRIVE Kft. nyitott pozícióval rendelkező tagja számára megfelelő képzettségű és gyakorlati ismertekkel rendelkező munkavállaló kiválasztása, a nyitott állás betöltése, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

   Az adatkezelés jogalapja a munkaszerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele a GDPR 6. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján
  • 2. Érintettek köre

   A SEW-EURODRIVE Kft. nyitott pozíciójára jelentkezők.
  • 3. Kezelt adatok köre

   Az Érintettek neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, az önéletrajzban a jelentkező által feltüntetett egyéb adat, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
  • 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

   A SEW-EURODRIVE Kft. nyitott pozícióval rendelkező tagjának képviselői, munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetői, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.

   Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek a SEW-EURODRIVE Kft. részére - elektronikus kapcsolattartás esetén - IT szolgáltatásokat nyújtó személy részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére.
  • 5. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

   A SEW-EURODRIVE Kft. a személyes adatok a jelentkezés elbírálásáig tárolja, a ki nem választott jelentkezők személyes adatait, illetve azon jelentkezők személyes adatait, akik a jelentkezésüket visszavonták törli.

   A SEW-EURODRIVE Kft. csak az Érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a SEW-EURODRIVE Kft. a felvételi eljárás lezárását követően kérni be a jelentkezőktől.
  • 6. Információk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, milyen lehetséges jogkövetkezményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása

   Az adatszolgáltatás a SEW-EURODRIVE Kft. részére nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, az adatok megadása előfeltétele a jelentkezővel kötendő munkaszerződés megkötésének. Az Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása viszont ahhoz vezethet, hogy a jelentkező a nyitott pozíció betöltésére nem kerül kiválasztásra.
 • V. EGYÉB INFORMÁCIÓK

  • 1. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

   A SEW-EURODRIVE Kft.-nél harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra nem kerül sor. Ha mégis sor kerülne a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására, akkor a SEW-EURODRIVE Kft. biztosítja a GDPR V. fejezetében foglalt garanciális szabályok megtartását.
  • 2. Az Érintett jogai

   Az Érintett a lenti jogainak gyakorlása érdekében az I. pontban foglalt elérhetőségeinken fordulhat a SEW-EURODRIVE Kft.-hez.

   • 2.1. Az Érintett hozzáférési joga

    Az Érintett jogosult arra, hogy a SEW-EURODRIVE Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
   • 2.2. A helyesbítéshez való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
   • 2.3. A törléshez való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
    • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
    • b) az Érintett visszavonja adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
    • c) az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik a hírlevél, illetve rendezvénymeghívók küldésével kapcsolatos adatkezelés ellen;
    • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
    • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
   • 2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
    • a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
    • b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
    • d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - kivéve a hírlevél, illetve rendezvénymeghívók küldésével kapcsolatos adatkezelés elleni tiltakozást -; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
   • 2.5. Az adathordozhatósághoz való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.
  • 3. Információk a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez

   A SEW-EURODRIVE Kft. az állásra jelentkezők adatait kezeli hozzájárulás alapján a IV. pont szerint. Az Érintettet a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásához való jog I. pontban foglalt elérhetőségeinken gyakorolható.
  • 4. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

   Az Érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; telefon: +36-1-391-1400) panaszt nyújtson be, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes, megsérti a GDPR rendelkezéseit.

   A panasz benyújtása előtt kérjük, hogy kérdésével, problémájával forduljon bizalommal hozzánk az I. pontban foglalt elérhetőségeinken, munkatársaink készséggel nyújtanak tájékoztatást, illetve segítséget Önöknek.
  • 5. Információk az automatizált döntéshozatalról

   A SEW-EURODRIVE Kft.-nél automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
  • 6. Az adatbiztonság garantálása

   A SEW-EURODRIVE Kft. a személyes adatok kezelése során a megtartja a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket.

Budapest, 2022.06.13