Data protection information, 05/2018

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A SEW-EURODRIVE Kft. (a továbbiakban: „SEW-EURODRIVE Kft.”) a beszerzései, szolgáltatásai, marketing tevékenysége, illetve nyitott pozíciói betöltése során kapcsolatba kerül személyes adatokkal. A SEW-EURODRIVE Kft. a természetes személyek személyes adatainak kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (angol rövidítése: „GDPR”) és a vonatkozó egyéb hazai jogszabályok szerint jár el.

A SEW-EURODRIVE Kft. rendszeresen ellenőrzi, hogy az adatvédelemre vonatkozó gyakorlata megfelel-e az alkalmazandó jognak és felelősségteljesen reagál e kötelezettségek teljesítésére, különös tekintettel az egyének magánéletének megőrzésére és az adatok védelmére. A szükséges védelmet azoknál a harmadik személyeknél is biztosítja, akik a SEW-EURODRIVE Kft.-vel együttműködnek.

A jelen tájékoztató a SEW-EURODRIVE Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó információka tartalmazza.

 • I. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐI, ILLETVE KÉPVISELŐINEK KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

  SEW-EURODRIVE Kft.
  székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
  cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-680704
  adószáma: 11871956-2-41.
  képviseli: Vincze Vilmos ügyvezető
  telefon: +36-1-437-0658
  e-mail: office@sew-eurodrive.hu
  weboldal: www.sew-eurodrive.hu
 • II. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI, HA VAN ILYEN

  A SEW-EURODRIVE Kft. megvizsgálta adatvédelmi tisztségviselő kijelölésének szükségességét és megállapította, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. Ettől függetlenül, amennyiben adatainak kezelésével kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal hozzánk a fenti elérhetőségeinken, munkatársaink készséggel nyújtanak tájékoztatást, illetve segítséget Önöknek.

  Ha a SEW-EURODRIVE Kft. a későbbiekben adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről döntene, arról időben tájékoztatást fog adni.
 • III. AZ AJÁNLATOK MEGSZÖVEGEZÉSÉVEL, A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL, ADÓZÁSI– ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL, HÍRLEVELEK, RENDEZVÉNYMEGHÍVÓK KÜLDÉSÉVEL, A HONLAPON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  • 1. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

   A szerződés megkötését megelőzően a kapcsolatfelvételre sor kerülhet telefonon, fax útján, e-mailen vagy a SEW-EURODRIVE Kft. weboldalán. A szerződés megkötését megelőző adatkezelés célja a szerződés megkötését megelőzően a partner, beszállító kérésére történő lépések megtétele (ideértve az ajánlatadást) a GDPR 6. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján.

   A szerződés megkötését követően a szerződéshez kapcsolódó adatkezelés célja a szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, jogalapja szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján.

   A szerződéshez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a szerződést a jogi személy mint partner képviseletében megadó képviselő és kapcsolattartó vonatkozásában a SEW-EURODRIVE Kft., illetve a jogi személy mint partner jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

   A SEW-EURODRIVE Kft. jogos érdek jogcímén kezeli a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik személyek - például tanúk, szakértők - adatait.

   A SEW-EURODRIVE Kft., a jogi személy mint partner jogos érdeke, hogy a szerződés zökkenőmentesen teljesítésre kerüljön, ehhez szükséges, hogy a rendszeres kapcsolattartás, kérdezés lehetősége biztosított legyen, mind a jogi személy mint partner képviselője, kapcsolattartója, mind a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik személyek vonatkozásában. A SEW-EURODRIVE Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés tekintetében az ún. érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

   A SEW-EURODRIVE Kft. a szerződés tárgyát képező termékkel kapcsolatos adatokat, illetve azokat az adatokat, amelyek esetleges nemteljesítése esetén a további lépések megtételéhez (végrehajtás megindításához) szükségesek azon a jogcímen kezeli, hogy azok az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek. A SEW-EURODRIVE Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés tekintetében az ún. érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

   A szerződéshez kapcsolódhat hírlevél, illetve rendezvénymeghívók küldése a partner, a jogi személy partner képviselője és kapcsolattartója részére, mivel a SEW-EURODRIVE Kft. jogos érdeke, hogy szolgáltatásait népszerűsítse a partnerei körében, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a SEW-EURODRIVE Kft., illetve a jogi személy mint partner jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. A SEW-EURODRIVE Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés tekintetében az ún. érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

   A SEW-EURODRIVE Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adózási- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a szerződéshez kapcsolódó adózási- és számviteli dokumentumokban foglalt személyes adatokat.
  • 2. Érintettek köre

   A SEW-EURODRIVE Kft. szolgáltatásai iránt érdeklődő, illetve szerződés kötő természetes személyek, jogi személyek képviselői, kapcsolattartói, a szerződés teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek is.
  • 3. Kezelt adatok köre

   Az Érintettek neve, lakcíme vagy kapcsolattartási címe (ideértve a képviselőt, kapcsolattartót foglalkoztató jogi személy székhelyét, telephelyét), telefonszáma, e-mail címe, faxszáma, illetve az ajánlatadáshoz, a Megbízási Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges egyéb az Érintett által közölt személyes adatok, az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges dokumentumokban foglalt egyéb személyes adatok (pl.: adószám).
  • 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

   A SEW-EURODRIVE Kft. képviselői, a partnerek, beszállítók kiszolgálásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

   A személyes adatok átadhatók a szerződés teljesítésében közreműködő személyek, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét a partner jóváhagyta.

   Az adózási- és számviteli kötelezettségek teljesítését szolgáló dokumentumokban foglalt személyes adatok címzettjei a SEW-EURODRIVE Kft. adózási, könyvviteli feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

   Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek a SEW-EURODRIVE Kft. részére archiválási, továbbá számviteli és - elektronikus kapcsolattartás esetén - IT szolgáltatásokat nyújtó személy részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére.
  • 5. A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

   A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés létre nem jötte esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év, a szerződés létrejötte esetén a megbízás megszűnését követő 5 év, a hírlevelek és a rendezvénymeghívók tekintetében a szerződés megszűnését követő 1 év, kivéve, ha a partner hozzájárulását adja a további adatkezeléshez.

   Az adózási- és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 8 év.

   Amennyiben az adatok tárolására több időtartam is vonatkozik, akkor a hosszabb időtartam az irányadó.
  • 6. Információk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, milyen lehetséges jogkövetkezményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása

   Az adatszolgáltatás a SEW-EURODRIVE Kft. részére nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, a szerződés megkötésével kapcsolatos adatok megadása előfeltétele a szerződés megkötésének. Az Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása viszont a SEW-EURODRIVE Kft.-vel való sikeres kapcsolatfelvétel elmaradásához, az ajánlat adásának, a szerződés megkötésének, hírlevelek, illetve rendezvénymeghívók küldésének meghiúsulásához vezethet.
 • IV. A SEW-EURODRIVE KFT. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE AZ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

  • 1. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

   A SEW-EURODRIVE Kft. nyitott pozícióval rendelkező tagja számára megfelelő képzettségű és gyakorlati ismertekkel rendelkező munkavállaló kiválasztása, a nyitott állás betöltése, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

   Az adatkezelés jogalapja a munkaszerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele a GDPR 6. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján.
  • 2. Érintettek köre

   A SEW-EURODRIVE Kft. nyitott pozíciójára jelentkezők.
  • 3. Kezelt adatok köre

   Az Érintettek neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, az önéletrajzban a jelentkező által feltüntetett egyéb adat, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
  • 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

   A SEW-EURODRIVE Kft. nyitott pozícióval rendelkező tagjának képviselői, munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetői, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.

   Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek a SEW-EURODRIVE Kft. részére - elektronikus kapcsolattartás esetén - IT szolgáltatásokat nyújtó személy részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére.
  • 5. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

   A SEW-EURODRIVE Kft. a személyes adatok a jelentkezés elbírálásáig tárolja, a ki nem választott jelentkezők személyes adatait, illetve azon jelentkezők személyes adatait, akik a jelentkezésüket visszavonták törli.

   A SEW-EURODRIVE Kft. csak az Érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a SEW-EURODRIVE Kft. a felvételi eljárás lezárását követően kérni be a jelentkezőktől.
  • 6. Információk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, milyen lehetséges jogkövetkezményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása

   Az adatszolgáltatás a SEW-EURODRIVE Kft. részére nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, az adatok megadása előfeltétele a jelentkezővel kötendő munkaszerződés megkötésének. Az Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása viszont ahhoz vezethet, hogy a jelentkező a nyitott pozíció betöltésére nem kerül kiválasztásra.
 • V. EGYÉB INFORMÁCIÓK

  • 1. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

   A SEW-EURODRIVE Kft.-nél harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra nem kerül sor. Ha mégis sor kerülne a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására, akkor a SEW-EURODRIVE Kft. biztosítja a GDPR V. fejezetében foglalt garanciális szabályok megtartását.
  • 2. Az Érintett jogai

   Az Érintett a lenti jogainak gyakorlása érdekében az I. pontban foglalt elérhetőségeinken fordulhat a SEW-EURODRIVE Kft.-hez.

   • 2.1. Az Érintett hozzáférési joga

    Az Érintett jogosult arra, hogy a SEW-EURODRIVE Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
   • 2.2. A helyesbítéshez való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
   • 2.3. A törléshez való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
    • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
    • b) az Érintett visszavonja adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
    • c) az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik a hírlevél, illetve rendezvénymeghívók küldésével kapcsolatos adatkezelés ellen;
    • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
    • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
   • 2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
    • a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
    • b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
    • d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - kivéve a hírlevél, illetve rendezvénymeghívók küldésével kapcsolatos adatkezelés elleni tiltakozást -; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
   • 2.5. Az adathordozhatósághoz való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.
  • 3. Információk a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez

   A SEW-EURODRIVE Kft. az állásra jelentkezők adatait kezeli hozzájárulás alapján a IV. pont szerint. Az Érintettet a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásához való jog I. pontban foglalt elérhetőségeinken gyakorolható.
  • 4. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

   Az Érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36-1-391-1400) panaszt nyújtson be, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes, megsérti a GDPR rendelkezéseit.

   A panasz benyújtása előtt kérjük, hogy kérdésével, problémájával forduljon bizalommal hozzánk az I. pontban foglalt elérhetőségeinken, munkatársaink készséggel nyújtanak tájékoztatást, illetve segítséget Önöknek.
  • 5. Információk az automatizált döntéshozatalról

   A SEW-EURODRIVE Kft.-nél automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
  • 6. Az adatbiztonság garantálása

   A SEW-EURODRIVE Kft. a személyes adatok kezelése során a megtartja a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket.

Budapest, 2018.05.25