Felhasználási feltételek 2014. június

1. Hatály

Az SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG és/vagy a világ különböző országaiban működő leányvállalatai által működtetett weboldalak (a továbbiakban: SEW-EURODRIVE weboldalak) kizárólag a jelen feltételek szerint használhatók. A felhasználási feltételek mindenkori változatának hatálya a 2. pont szerinti regisztrációval vagy – amennyiben külön regisztráció nem szükséges – a felhasználás megkezdésével elfogadottnak minősül.

A felhasználási feltételeket egyedi esetben további feltételek – például a termékek és/vagy szolgáltatások beszerzésére vagy értékesítésére vonatkozó feltételek – egészíthetik ki, módosíthatják vagy válthatják fel.

2. Regisztráció

A jogbiztonság érdekében egyes SEW-EURODRIVE weboldalak jelszóval védettek, így kizárólag regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők. Egyes SEW-EURODRIVE weboldalak használata jogosultsághoz kötött, így kizárólag az SEW-EURODRIVE által jóváhagyott felhasználók számára hozzáférhető. Mindazonáltal a felhasználó nem támaszthat igényt a regisztrációra és/vagy az oldalak használatának jóváhagyására. Az SEW-EURODRIVE jogosult a hozzáférési adatok zárolásával indoklás nélkül visszavonni a hozzáférési jogosultságot, különösen, ha a felhasználó hamis adatokat közölt a regisztráció során, vagy már nem jogosult a jelszóval védett és/vagy engedélyezett SEW-EURODRIVE weboldalak használatára, vagy megsértette az alkalmazandó jogot vagy a hozzáférési adatok kezelésével kapcsolatos gondossági kötelezettségeit.

A felhasználó köteles valós, teljes körű adatokat közölni a regisztráció során, amelyek változásáról köteles haladéktalanul értesíteni az SEW-EURODRIVE céget. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia nevét és e-mail-címét, valamint jelszót kell meghatároznia. Ezt követően az SEW-EURODRIVE e-mailt küld a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail-címre, amely a regisztrációhoz szükséges megerősítő hivatkozást tartalmaz. A jelszóval védett oldalakhoz való hozzáférés azután válik lehetővé, hogy a felhasználó a megerősítő hivatkozásra kattint, amivel igazolja, hogy ő regisztráció során megadott e-mail-cím tulajdonosa. A felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy megkapja az általa megadott e-mail-címre küldött e-maileket.

Az ügyfél megkapja annak lehetőségét, hogy a saját vállalata számára egy adminisztrátort definiáljon, aki ezután saját maga foglalkozik a vállalat egyes alkalmazottainak jogosultságaival, illetve az új regisztrációkkal. Ebben az esetben a az adminisztrátor felelős az általa kezelt felhasználók viselkedéséért, illetve azért, hogy a szükséges, az adatfeldolgozásról és azok tárolásáról szóló hozzájárulásokat ezen felhasználóktól beszerezze.

3. A felhasználó jogai és kötelezettségei

Az SEW-EURODRIVE által rendelkezésre bocsátott információkra és szoftverekre vonatkozóan az SEW-EURODRIVE egyszerű, nem kizárólagos és nem átruházható licencet (használati jogot) biztosít a felhasználó részére, amennyiben arról megállapodás született, vagy – amennyiben nem született ilyen megállapodás – abban a mértékben, amennyire az az SEW-EURODRIVE részéről történő rendelkezésre bocsátással és átengedéssel elérni kívánt célnak megfelel.

A szoftver átengedése keretében a felhasználó nem támaszthat igényt a forráskód kiadására. Kivétel ez alól az olyan nyílt forráskódú szoftver forráskódjai, amelynek felhasználási feltételei a forráskód kiadását írják elő, és amennyiben ezek elsőbbséget élveznek a jelen feltételekhez képest. Ebben az esetben az SEW-EURODRIVE költségtérítés ellenében rendelkezésre bocsátja a forráskódot.

A felhasználó köteles biztosítani, hogy harmadik személyek ne férhessenek hozzá az információkhoz, szoftverekhez, dokumentációkhoz, valamint a regisztráció céljából rendelkezésre bocsátott felhasználói adatokhoz. A felhasználó nem jogosult az információk, szoftverek, dokumentációk, valamint a felhasználói adatok harmadik személyek részére történő értékesítésére, bérbeadására vagy egyéb átengedésére. Ha kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírások nem rendelkeznek eltérően, a felhasználó nem jogosult a szoftver vagy a szoftverdokumentáció módosítására, visszafejtésére, lefordítására vagy abból részek kibontására. A felhasználó egy biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, ha a másolat a jelen feltételek alapján történő jövőbeni használat biztosításához szükséges.

A felhasználó felelős a felhasználói adatokon keresztül végzett összes megrendelésért és egyéb tevékenységért. Amennyiben a felhasználó arról szerez tudomást, hogy harmadik személyek visszaélnek a felhasználói adatokkal, köteles erről haladéktalanul, írásban (adott esetben előzetesen e-mailben) tájékoztatni az SEW-EURODRIVE céget. A közlés kézhezvétele után az SEW-EURODRIVE jogosult zárolni az ezen felhasználói adatokkal való hozzáférést a jelszóval védett területekhez.

• A felhasználó bármikor kérheti írásban regisztrációja törlését, amennyiben a törlés nem akadályozza érvényben lévő szerződéses jogviszonyok lebonyolítását. Az SEW-EURODRIVE ebben az esetben törli a felhasználói adatokat és a felhasználó összes egyéb tárolt, személyes adatát.

Az SEW-EURODRIVE bármikor jogosult zárolni a hozzáférést az SEW-weboldalakhoz, különösen, ha a felhasználó megsérti a jelen feltételekből eredő kötelezettségeit.

A felhasználó számára az SEW-EURODRIVE-weboldalak használata során tiltottnak minősülnek az alábbiak:

  • kár okozása más személyeknek vagy személyiségi jogaik megsértése;
  • a iparjogvédelmi és szerzői jogok vagy más tulajdonjogok megsértése;
  • vírusok vagy más olyan programkódok küldése, amelyek károsíthatják a szoftvert;
  • a jó erkölcs megsértése;
  • hivatkozások vagy tartalmak jogosulatlan bevitele, tárolása vagy elküldése, különösen, ha azok megsértik a titoktartási kötelezettséget vagy jogellenesek;
  • levélszemét, reklám, vírusokra, hibás működésre és hasonlókra vonatkozó hamis figyelmeztetés terjesztése vagy nyereményjátékban, piramisjátékban, levélláncban és hasonló akciókban való részvételre történő felszólítás küldése.

4. Szellemi tulajdon

Az SEW-weboldalakon található információk, szoftverek, dokumentációk, szövegek, képek, grafikák, hang-, video- és animációs fájlok, valamint egyéb adatok (a továbbiakban: anyagok) a törvényi előírások keretében szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ezekhez fűződő minden jog kizárólag az SEW-EURODRIVE céget illeti. A felhasználó köteles ezen jogok tiszteletben tartására. A szerzői jogról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény 58. §-ában és az azt követő paragrafusokban foglaltak változatlanul érvényesek.

Az SEW-EURODRIVE előzetes hozzájárulása nélkül tilos az SEW-EURODRIVE weboldalak (elektronikus vagy más módon történő) teljes vagy részleges reprodukálása, terjesztése, elküldése, módosítása vagy használata nyilvánosan vagy kereskedelmi célból. Ez vonatkozik az SEW-EURODRIVE és leányvállalatainak védjegyeire, árujelzőire és típusjelzőire és céglogóira is.

A jelen felhasználási feltételekben kifejezetten biztosított jogokon kívül az SEW-EURODRIVE az anyagoknak az SEW-weboldalakon történő rendelkezésre bocsátásával nem biztosít a felhasználó számára semmilyen jellegű jogot, különösen nem a szerzői jogokhoz, cégnevekhez és iparjogvédelmi jogokhoz – pl. szabadalmakhoz, használati mintaoltalmakhoz, formatervezési mintákhoz vagy védjegyekhez – fűződő jogokat. Az SEW-EURODRIVE nem is köteles ilyen jogok biztosítására.

5. Hivatkozások és linkek

Az SEW weboldalain más internetes oldalakra mutató linkek is találhatók. Az SEW-EURODRIVE kijelenti, hogy a linkek közzétételének időpontjában a megfelelő hivatkozott oldalakon nem volt illegális tartalom. Az SEW-EURODRIVE nem tudja befolyásolni a hivatkozott/kapcsolódó oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítását, valamint tartalmait. Ezért a fentiek alapján az SEW-EURODRIVE nem is szavatolhatja az ott rendelkezésre bocsátott információk naprakészségét, helyességét, teljes körűségét vagy minőségét, és ezennel elhatárolódik ezen oldalak minden olyan tartalmától, amelyet a hivatkozás közzététele után kerültek módosításra. A jelen nyilatkozat érvényes az SEW-EURODRIVE weboldalakon található, külső oldalakra mutató összes hivatkozásra és azok tartalmaira.

6. Az online ajánlat tartalma / felelősségvállalás

Az SEW-EURODRIVE az SEW-EURODRIVE weboldalakon bizonyos információkat és szolgáltatásokat kínál. Az SEW-EURODRIVE kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy az SEW-EURODRIVE weboldalak részeit vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse.

Az SEW-EURODRIVE nem szavatolja, hogy az SEW-EURODRIVE weboldalak megszakítás nélkül rendelkezésre állnak és vírusmentesek. A felhasználó az anyagok letöltése előtt saját védelme és az SEW-EURODRIVE weboldalak védelme érdekében köteles megfelelő biztonsági óvintézkedéseket tenni.

Amennyiben az SEW-EURODRIVE weboldalakon az anyagok átengedésére vagy rendelkezésre bocsátására díjmentesen kerül sor, úgy a kellék- és jogszavatosságért való felelősség kizárt. Az SEW-EURODRIVE különösen nem vállal felelősséget az információk, szoftverek vagy dokumentációk helyességéért, hibamentességéért, teljes körűségéért és/vagy használhatóságáért, valamint azért, hogy azok mentesek harmadik személyek oltalmi és szerzői jogaitól. Ez nem érvényes szándékosság esetén, vagy ha a kötelezett elmulasztotta a tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem ismert.

Az SEW-weboldalakon található anyagok a termékek olyan specifikációit vagy műszaki lehetőségeinek olyan általános leírásait tartalmazhatják, amelyeknek az adott egyedi esetben nem mindig kell fennállniuk. Ez például termékek módosításakor fordulhat elő. A rendelkezésre bocsátott anyagok nem kötelező érvényűek, és jogi értelemben nem minősülnek ajánlattételnek. Ezért a termékek kívánt jellemzőiben az egyes esetekben, a vásárláskor kell megállapodni.

Az SEW-EURODRIVE nem felel, kivéve ha pl. a termékfelelősségi törvény alapján, a szándékosság miatt, az élet, a testi épség vagy az egészség megsértése miatt, a valamilyen alkalmasság garantálásának megsértése miatt, hiba rosszhiszemű elhallgatása miatt vagy a főbb szerződéses kötelezettségek megsértése miatt kötelező a felelősségvállalása. Mindazonáltal a szerződéses kötelezettségek megsértése miatti felelősségvállalás a szerződésekre jellemző, a szerződéskötés időpontjában előre látható olyan kárra korlátozódik, amelyet az SEW-EURODRIVE Hungary Kft. ellenőrzése alatt álló körülmény okozott, és a körülmény elkerülése vagy a kár elhárítása nem volt elvárható.

A 6. pontban foglalt szabályozások nem változtatják meg a bizonyítási teher viselését a felhasználó hátrányára.

7. Exporttilalom

Bizonyos információk és szolgáltatások átengedése a felhasználási céltól vagy a végleges felhasználási helytől függően – az EU, az EU-tagállamok és/vagy az USA vonatkozó kiviteli előírásai alapján – engedélyezési kötelezettség alá eshet, vagy azt az előírások teljesen megtilthatják. Az SEW-EURODRIVE weboldalakon rendelkezésre bocsátott anyagokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és azok továbbadására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a felhasználó biztosítja a kiviteli rendelkezések betartását. Ellenkező esetben az SEW-EURODRIVE megtagadhatja az SEW-EURODRIVE weboldalakhoz és tartalmukhoz való hozzáférést.

8. Záró rendelkezések

Minden további megállapodás kizárólag írásbeli formában érvényes. Amennyiben a jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljes körűen felelnek meg a hatályos jogi helyzetnek, az nem érinti a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét.

A felhasználási feltételekre a magyar jog irányadó, a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásának kizárásával.